سامانه مخابرات من

  • ثبت نام آنلاین سرویس های باند پهن بصورت پیش پرداخت و پس پرداخت
  • خرید بسته های اینترنت پر سرعت
  • درخواست خرید خط تلفن
  • پرداخت قبض تلفن ثابت و خدماتی  
  • سرویس های ویژه خط تلفن ثابت
  • کشف مزاحم تلفنی
  • گزارش های ریز مکالمه و ریز مصرف اینترنت

روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان

ارتباطی فراگیر

ورود به سامانه