اتخاذ راهکارهای بلند مدت برای حمایت از بازار سرمایه

اتخاذ راهکارهای بلند مدت برای حمایت از بازار سرمایه

وزیر اقتصاد در نشستی با مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، گفت: گرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است؛ اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد.