راهکارهای سه نهاد بین‌المللی برای تامین آب شرب سالم

راهکارهای سه نهاد بین‌المللی برای تامین آب شرب سالم

تشدید خشکسالی در مناطق مختلف جهان و کاهش نزولات جوی، نگرانی‌ها بابت تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار به‌ویژه در سال‌های آینده را به یکی از نگرانی‌های بزرگ جوامع مختلف تبدیل کرده است، در این راستا سه نهاد بین‌المللی راهکارهایی برای تامین آب شرب ارائه کردند.

نوسانات در بازار سرمایه طبیعی است/ نگاه حمایتی دولت سهامداران را به آینده بورس امیدوار می‌کند

نوسانات در بازار سرمایه طبیعی است/ نگاه حمایتی دولت سهامداران را به آینده بورس امیدوار می‌کند

- وزارت اقتصاد اعلام‌کرد: نوسانات در بازار سرمایه طبیعی است و اصرار بر اینکه هر افت و خیزی نشانه سقوط بازار است و القای تردید درباره آینده بورس آن هم در شرایطی که فضای امید بر آن در حال حاکم شدن است، رویکردی منطقی نیست.

هلدینگ ساختمانی کاط شرکت گاز کابینت کاط هلدینگ ساختمانی کاط

فرهنگی

ورزشی

شهدا