درباره ما

ای ایران.       ای وطن .   تورادوست دارم .
نامت را خودت را مردم آزاده ات را …….. دوست دارم .
زیبایی لاله هایت را که نشانی ازخون فرزندان شهیدتوست /در راه حفظ وحراستت
دوست دارم تندرپرخروشت راکه نشانه ای ازفریادرعدآسای نگهبانان دلیرمرزهای توست.
دوست دارم بلنداای آسمانت را که نشانه ی سرفرازی وغروروافتخارمردان وزنان آزاده ات.
دوست دارم خروش رودخانه هایت را که گهگاهی خشماگین می خروشند ومی جوشندونشانی ازخروش وجوشش رزمندگان تورادارندونمونه ای ازرشادت وشجاعت وسهماگین فرزندانت راکه باپایداری وشهامت خودمردانه درمقابل نامردمان ستمکارنابکارایستادگی وشهامت وباغریوالله اکبر کاح استبدادراسرنگون کردندولوای کفروظلم وتجاوزرابه زیرکشیدند.
دوست دارم قلمهایی راکه در راه سر بلندی تووشناساندن تو وشناساندن مقام علمی وفرهنگی تو به جهان وجهانیان لحظه ای نایستادندونوشتند ونوشتند وباز می نویسند. 
ای ایران    ای وطن   من ای سرزمین دلیران ای زادگاه پایمردی ومردانگی ودلاوری ای پایگاه اسلام وایمان باتمام وجود دوستت دارم
باخدای خود پیمان می بندم که پاست بدارم واز همه نیرنگها ورنگها وتجاوزها نگاهت دارم.

سایت خبری نسیم صبا

موسس این سایت  بااستفاده از کمترین امکانات  بدون هیچ گونه وابستگی  سیاسی  یا وابستگی مالی به  ارگان وسازمان دولتی وغیردولتی یا مدیر یا شخص خاصی  با دست خالی وبه یاری الله به لطف خدا وبا علاقه وبا اقتدار

عزم خودرااز۶ خرداد سال ۹۰ جزم کرد تابه روز کردن اخبارواطلاعات موردنیاز افرادمختلف جامعه راپابه پای خبرگزاری ها جلورود

امیداست باپرهیزازهرگونه شعارزدگی وسیاست زدگی، شیوه اطلاع رسلانی رابه گونه ای بکاربریم که ارتباط بیشتری با افرادجامعه صورت پذیرد.

امیداست با بازدید شمابزرگواران ازاین پایگاه خبری یاریما ن نمایید

—————————————————————————————-

 مشخصات اولین نشریه الکترونیکی مجوز دار در استان کرمان

نام نشریه-نسیم صبا

ترتیب انتشار-برخط

روش- خبری ,آموزشی,تحلیلی,اطلاع رسانی

زمینه- سیاسی ,فرهنگی

گستره توزیع-بین المللی

نوع نشریه- الکترونیکی(انتشار بر روی اینترنت)

:

سردبیر:

:

:

این سایت در ستــاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وهمچنین دروزارت ارشاد به ثبت رسیده است .

دریافت گواهی ثبت از مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد-

 شماره گواهی ثبت      …….. در مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰

دارای مجوز انتشار ازمعاونت امور مطبوعات  و اطلاع رسانی 

شماره مجوز        …………. در مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵